Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Laravel Denmark og er stiftet den 1. oktober 2023. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til PHP frameworket Laravel.

Dette gøres gennem møder og konferencer, samt via hjemmesider og andet på internettet.

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der vedkender sig nærværende vedtægter og som er fyldt 15 år.

Der er mulighed for at der kan tegnes støttemedlemskab. Støttemedlemmer kan både være personer og institutioner, foreninger og virksomheder. Støttemedlemmer opnår ikke medlemsrettigheder.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen ud over kontingent og eventuelt deltagergebyrer.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 4 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse og består af en formand, en næstformand, en kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg forskudt med et år for den anden halvdel.

Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 5 Kontingent

Kontingentet fastsættes årligt af generalforsamlingen og opkræves af kassereren.

Medlemmer, der ikke betaler kontingent inden for 6 måneder efter forfald, kan ekskluderes fra foreningen.

§ 6 Ordinær generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden for 14 måneder af seneste generalforsamling og kan indkaldes ved digital besked til alle foreningens medlemmer med mindst to ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret.

På generalforsamlingen afgøres alle sager og vedtægtsændringer ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Skriftlig afstemning foretages, såfremt blot 1 medlem ønsker det eller ved alle personvalg hvor der er mere end 1 kandidat.

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter indgå:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen og suppleant posten
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftlige krav herom med forslag til dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 8 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Dog skal køb, salg eller pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

§ 9 Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Senest 1. marts afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

På generalforsamlingen vælges hvert år én revisor og én revisorsuppleant. Valgene er for 1 år.

§ 10 Opløsning

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Foreningens formue tildeles et godgørende formål i Københavns Kommune efter den sidste opløsende generalforsamlings beslutning.